Bestuur

Barbara van Munster

Internist-geriater

Barbara van Munster is internist-geriater en als hoogleraar verbonden aan het Universitair Centrum
Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen. Haar drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van
ziekenhuiszorg bij kwetsbare ouderen en patiënten met multimorbiditeit. Zij coördineert diverse
onderzoekslijnen om samen met patiënten onderbouwing te krijgen voor de optimale behandeling voor
de individuele patiënt.

Marlies Verhoeff

AIOS Geriatrie 

Marlies Verhoeff is basisarts en is in 2023 gepromoveerd binnen het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG te Groningen met haar proefschrift getiteld Hoe kan de ziekenhuiszorg voor patiënten met multimorbiditeit verbeterd worden? Momenteel is zij in opleiding tot geriater in het Amstelland ziekenhuis en is daarnaast werkzaam als adviseur bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Daar werkt zij aan kwaliteitsprojecten van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. 

Liann Weil

PhD Student

Liann Weil doet sinds september 2020 promotieonderzoek binnen het Universitair Centrum
Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen en heeft een achtergrond in
gezondheidswetenschappen en gezondheidseconomie. Het doel van haar promotie is om de coördinatie
van zorg voor patiënten met multimorbiditeit te verbeteren binnen de tweede en derde lijn.

Emma Gans

Internist i.o. en PhD Student

Emma Gans is sinds 2018 in opleiding tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC, Leiden. In
2021 heeft zij de opleiding onderbroken om parttime promotieonderzoek te kunnen doen binnen het
Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG, Groningen. Daarnaast werkt zij als adviseur
bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten aan kwaliteitsprojecten van
wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten. Haar promotieonderzoek focust zich op de
organisatie van zorg in het ziekenhuis voor patiënten met multimorbiditeit en het ondersteunen van
behandelbeslissingen.

Ursula de Ruijter

Arts-onderzoeker

Ursula de Ruijter werkt sinds 2020 als arts-onderzoeker in Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en het Erasmus MC te Rotterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de zogenaamde High-Need High-Cost populatie: patiënten die veel zorg nodig hebben, daarmee gepaard gaande hoge kosten maken maar ondanks deze grote inspanningen geen goede zorg ervaren. Momenteel is ze bezig een interventie op te zetten om de coördinatie van zorg voor deze groep patiënten te verbeteren waarbij ze de wensen en behoeften van zorgverleners alsook patiënten en hun naasten in kaart brengt. Daarnaast richt haar werk zich op predictiemodellering als één van de manieren om mensen die in aanmerking komen voor zo’n interventie op het spoor te komen. Naast geneeskunde (AMC-UvA), volgde ze de opleiding Health Economics, Policy and Law (ESHPM) en is ze bezig de opleiding tot epidemioloog af te ronden (NIHES).

Rikje Ruiter 

Internist-ouderengeneeskunde

Rikje Ruiter volgde de opleiding tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC, Leiden. Zij promoveerde op onderzoek naar medicijnveiligheid (Erasmus Medisch Centrum, EMC) en volgde de opleiding tot klinisch farmacoloog (Center for Human Drug Research) en epidemioloog (EMC). Zij deed ervaring op bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de afdeling farmacovigilantie. Sinds juni 2018 is zij werkzaam als internist, sedert 2020 in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Daarnaast doet zij wetenschappelijk onderzoek in het EMC naar risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker en naar de invloed van ‘kwetsbaarheid’ op welzijn. Zij is lid van de NIV kerngroep ouderengeneeskunde waar zij voorzitter is van de werkgroep kwaliteit en richtlijnen.

Silvan Licher

Arts-epidemioloog

Silvan Licher is als arts-epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC – Universitair Medisch Centrum Rotterdam, in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de prevalentie, patronen en prognose van multimorbiditeit in de algemene bevolking. Hij heeft de ambitie om de integrale zorg voor patiënten met meerdere langdurige aandoeningen buiten het ziekenhuis te verbeteren. Silvan bouwt aan een onderzoekslijn naar zorggebruik in de populatie, om zo bestaande ziekte-specifieke zorgpaden en richtlijnen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van patiënten met meerdere langdurige aandoeningen.