Lopend onderzoek

 

Er lopen vele onderzoeken om de behandeling en zorg van patiënten met multimorbiditeit te verbeteren. Om van elkaar te leren beschrijven we hier de meerjarige onderzoeken die bij ons bekend zijn. Wilt u meer weten of wilt u uw onderzoek toevoegen, neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Silvan Licher - Sekse- & genderspecifieke gezondheidsdeterminanten en de impact op de transitie van ziekte naar multimorbiditeit (SHIFT)

Multimorbiditeit bij mannen en vrouwen: pech, toeval of oorzaak?
Vraagstuk
Chronische aandoeningen zoals kanker, hartenvaatziekten en depressies zijn veelvoorkomende oorzaken van gezondheidsklachten. Vroeger had men vooral één van deze aandoeningen, maar dit beeld verandert snel. Zo zullen er in 2040 meer Nederlanders met dergelijke ‘multimorbiditeit’ leven dan mensen met een enkele chronische aandoening.

Onderzoek
Doel van deze studie is om de aanloop naar het ontstaan van meerdere chronische aandoeningen te onderzoeken. Gekeken wordt in hoeverre dit traject verschilt tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zal bepaald worden wat de invloed is van sekse- en gender gebonden risicofactoren op dit traject.

Verwachte uitkomst
Dit onderzoek geeft meer inzicht in het samenspel tussen lichamelijke en psychische aandoeningen en hun invloed op de gezondheid. Bovendien kan het vaststellen van risicofactoren voor multimorbiditeit een grotere ziektelast voor kwetsbare personen voorkomen.

Meer informatie: Sekse- & genderspecifieke gezondheidsdeterminanten en de impact op de transitie van ziekte naar multimorbiditeit (SHIFT) – ZonMw

Hidde Dijkstra (PhD traject 2022-2024) Data-gedreven optimalisatie van ziekenhuiszorg voor oudere patiënten met meerdere chronische aandoeningen.

In dit promotieonderzoek wordt gekeken hoe kunstmatige intelligentie wordt toegepast bij patiënten met multimorbiditeit.

Lopende projecten zijn o.a.:

 • Het exploratief in kaart brengen van de geografische variatie van multimorbiditeit en reislast van patiënten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
 • De relatie tussen gezondheidsvaardigheden en patiënten activatie bij patiënten met multimorbiditeit en meerdere behandelende medisch specialisten.
 • Een systematische literatuurstudie naar de huidige stand van zaken en de mogelijkheden van “kunstmatige intelligentie predictiemodellen” bij patiënten met multimorbiditeit.
Emma Gans (PhD traject 2021-2024) Organisatie van zorg en het ondersteunen van behandelbeslissingen voor patiënten met multimorbiditeit

Het promotieonderzoek van Emma Gans richt zich op de organisatie van ziekenhuiszorg voor de patiënt met multimorbiditeit, waaronder de multidisciplinaire samenwerking van medisch specialisten. Ook onderzoekt zij mogelijkheden om complexe behandelbeslissingen bij deze patiënten te ondersteunen.

Een aantal lopende projecten zijn:

 •  Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en wensen van medisch specialisten m.b.t. onderlinge afstemming en coördinatie van zorg voor complexe patiënten met multimorbiditeit
 • Onderzoek naar het gebruik van keuzehulpen voor deze patiëntengroep
Liann Weil (PhD traject 2020-2024) - Hoe kunnen ziekenhuizen de zorg voor complexe patiënten met multimorbiditeit organiseren?

Het doel van het promotieonderzoek van Liann Weil is om de randvoorwaarden of mechanismen te onderzoeken die nodig zijn om de coördinatie van zorg te verbeteren voor patiënten met multimorbiditeit in de tweede en derdelijns zorg. Aan het einde van haar traject wil zij aanbevelingen maken of suggereren om de zorg voor deze patiënten te organiseren en welke patiënten hierin prioriteit zouden moeten krijgen.

Een aantal lopende projecten van Liann zijn o.a.:

 • Analyses van patiëntengegevens uit het elektronisch patiënten dossier (EPD) om hiermee groeperingen van patiënten met multimorbiditeit en hun betrokken behandelaren te identificeren
 • Voorspellingen maken van zorggebruik van patiënten met multimorbiditeit op basis van EPD data
 • Ervaren barrières van medisch specialisten rondom het behandelen van patiënten met multimorbiditeit uit bestaande literatuur samenvatten
Ursula de Ruijter (PhD traject 2020-2024) Het verbeteren van coördinatie van zorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen en hoog zorggebruik

Dit promotieonderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de zogenaamde High-Need High-Cost populatie: patiënten die veel zorg nodig hebben, daarmee gepaard gaande hoge kosten maken maar ondanks deze grote inspanningen onvoldoende goede zorg ervaren.  

Lopende projecten zijn:

 • Het in kaart brengen van de wensen en behoeften van zorgverleners alsook patiënten en hun naasten omtrent coördinatie van zorg in het ziekenhuis.
 • Het in een breed samenwerkingsverband opzetten van een interventie om de coördinatie van zorg voor deze patiënten te verbeteren.
 • Het ontwikkelen en valideren van predictiemodellen om mensen die in aanmerking komen voor zo’n interventie (vroegtijdig) op het spoor te komen in een grote verzekeraarsdatabase.
Toine Remers (PhD traject 2019-2023) Organisatiemodellen die bij kunnen dragen aan doelmatige en betaalbare zorg voor patiënten met multimorbiditeit

Toine focust zich binnen zijn promotieonderzoek op organisatiemodellen die bij kunnen dragen aan doelmatige en betaalbare zorg voor patiënten met multimorbiditeit. Daarbij komt hij middels analyses van verschillende modellen en mechanismen op micro, meso en macro niveau tot een gewogen oordeel over hoe dergelijke zorg ingericht zou kunnen worden. Enkele voorbeelden van projecten binnen dit onderzoek:

 • Een systematische literatuurstudie naar effecten van betaalmodellen specifiek gericht op patiënten met multimorbiditeit
 • Een kwantitatieve analyse naar de effecten van DementieNet; een integrale netwerkaanpak voor patiënten met dementie
 • Een actieonderzoek naar de implementatie van een polikliniek voor patiënten met multimorbiditeit
Marlies Verhoeff (PhD traject 2018-2022) Hoe kan de ziekenhuiszorg voor patiënten met multimorbiditeit verbeterd worden?

In het promotieonderzoek van Marlies Verhoeff heeft zij onderzocht hoe de organisatie van het ziekenhuis verbeterd zou kunnen worden om afgestemde en gecoördineerde zorg voor patiënten met multimorbiditeit te realiseren. Zij heeft hiervoor uiteenlopende onderzoeksmethoden gebruikt, zoals kwalitatief onderzoek d.m.v. interviews en enquêtes, clusteranalyse en het ontwikkelen en valideren van predictiemodellen (voorspelmodellen) o.b.v. Elektronisch Patiëntendossier (EPD) data en het ontwerpen en uittesten van een interventie met een regieteam voor patiënten met multimorbiditeit.

De inzichten uit dit promotieonderzoek worden gebruikt om nieuwe onderzoeken op te zetten, zoals:

 • Verbetering, doorontwikkeling en uittesten van de ziekenhuisinterventie om zorg af te stemmen tussen meerdere specialisten bij patiënten met multimorbiditeit
 • De methodes voor clusteranalyse en de predictiemodellen verbeteren, valideren, uittesten en verder toepasbaar maken voor de praktijk; integratie van deze machine learning methodes in het ziekenhuis/EPD
 • Doorontwikkeling van zorgoverzicht voor patiënten met multimorbiditeit

Verder werkt zij vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten aan een project over geïntegreerd richtlijngebruik bij multimorbiditeit. In dit project wordt door middel van machine learning een digitale tool ontwikkeld om semi-automatisch onderlinge koppelingen te realiseren tussen ziekte-specifieke modules. Het doel van deze koppelingen is dat richtlijngebruikers worden ondersteund bij het snel vinden van informatie die bijvoorbeeld over een andere, gerelateerde ziekte gaat.